Keskusta

Komin kynästä viimeisimmät

Ulkoasiainvaliokunta: Ihmisoikeuksien toimintaohjelma heti vaalikauden alussa

10.03.2015

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että seuraava hallitus laatii vaalikauden alussa kansallisen perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelman. Ohjelmaa laadittaessa pitäisi miettiä, mitkä ovat tärkeimmät asiat, joita perus- ja ihmisoikeuksien saralla halutaan edistää. Valiokunnan mietintö (UaVM 24/2014 – VNS 6/2014) ihmisoikeusselonteosta valmistui perjantaina 6.3.2015.

Ulkoasiainvaliokunnan mukaan toimintaohjelma on tärkeä väline kehittää ja konkretisoida perus- ja ihmisoikeuspolitiikan linjauksia. Valiokunta korostaa, että ohjelmaa laadittaessa tulisi valita painopistealueita, jotta käytettävissä olevilla resursseilla voidaan edistää perus- ja ihmisoikeuspolitiikan niitä osa-alueita, joita pidetään erityisen tärkeinä tai muuten välittömiä toimenpiteitä edellyttävinä.

Valiokunta pitää edelleen tärkeänä EU:n mahdollisimman nopeaa ja kattavaa liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Liittyminen täydentäisi EU:n perus- ja ihmisoikeusjärjestelmää ja olisi omiaan lisäämään EU:n legitimiteettiä. EU:ssa tulisi myös nykyistä määrätietoisemmin löytää keinoja puuttua jäsenvaltiotasolla tapahtuviin oikeudenloukkauksiin mm. oikeusvaltiodialogissa. Lisäksi on tarpeen kehittää EU:n perusoikeusvirastoa.

Suomen ihmisoikeuspolitiikassa on perinteisesti painotettu naisten ja tyttöjen aseman parantamista. Sen rinnalla tulisi miettiä nousevia teemoja, kuten esimerkiksi yritysten ihmisoikeusvastuuta. Eri hallinnonalojen, ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö vahvistaisi kansallisen ja kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan koherenssia.

Selonteossa käsitellään valiokunnan mielestä liian vähän kansainvälistä muuttoliikettä, siirtolaisuutta, maahanmuuttoa, pakolaisuutta ja paperittomien henkilöiden asemaa, vaikka näihin kysymyksiin liittyy merkittäviä perus- ja ihmisoikeusongelmia. Ulkoasiainvaliokunta pitää tärkeänä, että nämä kysymykset otetaan huomioon seuraavaa ihmisoikeustoimintaohjelmaa laadittaessa. Valiokunta pitää puutteena myös sitä, ettei selonteossa ole käsitelty uuden sodankäynnin ja aseteknologian kehittymisen haasteita perus- ja ihmisoikeuksille ja rauhanvälitykselle.

Ulkoasiainvaliokunta korostaa tarvetta vahvistaa perus- ja ihmisoikeusosaamista kaikilla hallinnon tasoilla ja kiinnittää erityistä huomiota alueellisten ja kunnallisten toimijoiden osaamiseen. Myös tiedonkulkuun on kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta asiantuntemus eri tasoilla hyödynnetään täysimääräisesti. Koulutuksen tavoitteena tulee olla ihmisoikeuksien kunnioittamisen vahvistaminen.

Ulkoasianvaliokunnan näkemyksen mukaan perus- ja ihmisoikeustoimijoiden kenttä on Suomessa edelleen osin hajanainen. Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston perustaminen vuonna 2012 on antanut uuden työvälineen täytäntöönpanon järjestelmälliseen seurantaan. Verkoston toimikausi päättyy 31.3.2015. Valiokunnan näkemyksen mukaan olisi perusteltua vahvistaa verkosto valtioneuvoston pysyväksi rakenteeksi.

 

23.04.2015 20:00Komille uusia luottamustehtäviä
31.03.2015KOMI: Kestävä kehitys luo reilumpia yhteiskuntia
13.03.2015KOMI: Ihmisoikeuksien toteutuminen parasta turvallisuuspolitiikkaa
11.03.2015KOMI: Sotilaallisesti liittoutumattomat maat pitävät yllä Pohjolan ja Itämeren alueen vakautta
10.03.2015Ulkoasiainvaliokunta: Ihmisoikeuksien toimintaohjelma heti vaalikauden alussa
09.03.2015Ulkoasiainvaliokunta puoltaa sotilaallista koulutusapua Irakille
19.02.2015KOMI: Toisen asteen oppilaitosverkko turvattava vaikeinakin aikoina
16.12.2014KOMI: Maatalous jatkuvassa muutoksen tilassa ja leikkausten pelossa
27.11.2014KOMI: Afganistan tarvitsee edelleen tukea
19.11.2014Komi ja Karhu osallistuvat New Yorkissa YK:n parlamentaariseen kuulemiseen

Siirry arkistoon »